Sprzeciw od nakazu zapłaty – jak i kiedy złożyć?

Marta Karkowska

22.02.2022

Co to jest sprzeciw od nakazu zapłaty? 

Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeśli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczy zamiennych, a także w innych przypadkach, w których ustawa jasno to dopuszcza (art. 4801 k.p.c.). W praktyce najczęściej wydaje się go w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Do momentu doręczenia nakazu zapłaty możesz nie mieć świadomości, że toczy się przeciwko Tobie jakiekolwiek postępowanie. Po otrzymaniu pisma z sądu należy dokładnie zweryfikować jego treść. 

Treść nakazu zapłaty 

W treści nakazu zapłaty znajduje się zobowiązanie do zapłaty konkretnej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie, a także do zapłaty kosztów procesu bądź ewentualnie do zaskarżenia orzeczenia. Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty najczęściej wynosi dwa tygodnie. 

Z treści nakazu zapłaty nie dowiesz się jednak, czego dotyczy zobowiązanie nim objęte. Żeby zweryfikować zasadność roszczenia, musisz zapoznać się z dołączonym do nakazu pozwem wraz z załącznikami. To tam powód wskazuje, czego dotyczy zobowiązanie, podając m.in. okoliczności jego powstania (np. umowa, faktura VAT itp.). Po zapoznaniu się z treścią nakazu zapłaty oceń, czy pozwanie jest zasadne.

Termin na sprzeciw od nakazu zapłaty

Na zastanowienie się nad dalszymi krokami w sprawie nie masz wiele czasu. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym może być wniesiony w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu. 

Jak złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty? Wnieść sprzeciw możesz, składając go w biurze podawczym właściwego sądu bądź nadając go przesyłką poleconą (zachowaj potwierdzenie nadania). Pamiętaj, że dzień wysłania listu jest równoznaczny z datą wniesienia sprzeciwu. 

Niedochowanie wskazanego terminu będzie równoznaczne z jego odrzuceniem. Sąd nie rozpatrzy wtedy Twojego środka zaskarżenia. Istnieje możliwość przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, jednak rozwiązanie zostało przewidziane dla okoliczności wyjątkowych. Szansa, że wniosek zostanie uwzględniony, jest minimalna, tak że nie dopuść do przekroczenia. 

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym został uregulowany w artykułach od 499 do 505 Kodeksu postępowania cywilnego. Na tej podstawie w razie wniesienia wskazanego środka zaskarżenia nakaz traci moc, a sprawa jest kierowana do postępowania zwykłego. Musisz więc postarać się, aby w sprzeciwie zawrzeć wszystkie ważne dla sprawy okoliczności.

Na wstępie zadbaj o właściwe oznaczenie sądu i stron. Podaj sygnaturę akt sprawy i zatytułuj pismo „Sprzeciw od nakazu zapłaty”. Wskaż, który nakaz zapłaty zaskarżasz, podając sąd, który go wydał oraz datę. Wnieś również o zasądzenie na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, a także o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w treści sprzeciwu. Możesz też np. wnieść o przeprowadzenie rozprawy pod Twoją nieobecność. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty musi mieć uzasadnienie. Odnieś się w nim do twierdzeń strony przeciwnej. Pamiętaj, aby podawać dowody, które uzasadnią Twoje stanowisko. 

Czy warto wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty?

Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty musi być oparty na rzetelnych podstawach. Jeśli uważasz, że w Twojej sprawie roszczenie jest bezzasadne, skorzystaj z możliwości zaskarżenia orzeczenia. 

Pamiętaj jednak, że gdy złożysz sprzeciw od nakazu zapłaty zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego do sądu, druga strona będzie mogła wnieść odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie 14 dni. Jeśli wskazane przez Ciebie w treści pisma zarzuty będą niezasadne, Twój przeciwnik procesowy z pewnością to wykorzysta i skrupulatnie opisze w odpowiedzi na sprzeciw. Zarówno powód, jak i pozwany mogą również składać dowody i powoływać świadków. Uprawnienie to jest ograniczone do środków, które mają wykazać istotne dla sprawy fakty, których potrzeba powołania wynikła na danym etapie sprawy.

Trudno ocenić, czy Twój sprzeciw od nakazu zapłaty zostanie uwzględniony. Rozstrzygnięcie sądu będzie zależało od całościowej oceny sprawy. Część osób decyduje się jednak na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, nawet gdy nie ma zbyt dużych szans na wygraną. Wszystko dlatego, że w razie uprawomocnienia się nakazu ze względu na brak złożenia sprzeciwu należność trzeba opłacić maksymalnie po upływie dwóch tygodni od jego wydania. Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty opóźni termin na spłatę zobowiązania. Pamiętaj jednak, że jeśli przegrasz sprawę wywołaną wniesieniem sprzeciwu, będziesz zobowiązany do zwrotu na rzecz drugiej strony wyższych kosztów procesu.

Opłata za sprzeciw od nakazu zapłaty

Zastanawiasz się, ile kosztuje zaskarżenie orzeczenia? Opłata od sprzeciwu od nakazu zapłaty zależy od kwoty, o którą toczy się spór w danej sprawie. Zgodnie z art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w procesach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

do 500 złotych – 30 złotych, 

ponad 500 złotych do 1 500 złotych – 100 złotych,

ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – 200 złotych, 

ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – 400 złotych, 

ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – 500 złotych, 

ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – 750 złotych, 

ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – 1 000 złotych.

Jeśli wartość nakazu wynosi ponad 20 tysięcy złotych, należy uiścić opłatę od sprzeciwu od nakazu zapłaty w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu. 

Pamiętaj, że na wydatku w postaci opłaty od sprzeciwu Twoje koszty mogą się nie skończyć. W przypadku przegranej pozwany jest dodatkowo zmuszony do zwrotu kosztów opłaty od pozwu, którą poniósł powód. Gdyby okazało się, że druga strona korzystała z pomocy adwokata lub radcy prawnego, konieczne będzie również pokrycie jego wynagrodzenia, niezależnie od Twoich ewentualnych wydatków na profesjonalnego pełnomocnika. 


Źródła:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania Cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805), 
  1. Ustawa z dnia 28 lipca 2015 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2257).

 

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.