Umowa pożyczki – co powinno się w niej znaleźć?

10.08.2022

Umowa pożyczki to jedna z najpopularniejszych umów, z jaką można spotkać się w sferze finansów. Podobnie jak umowa najmu mieszkania jest kontraktem konsensualnym, czyli takim, w którym każda ze stron składa zgodne oświadczenie woli. Istnieje kilka ważnych punktów, na które warto zwrócić uwagę podczas jej podpisywania.

Umowa pożyczki – najistotniejsze kwestie

Zawierając umowę pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązuje się do oddania rzeczy lub pieniędzy w określonym terminie. Oprócz samej daty zwrócenia środków finansowych istotne są również inne czynniki:

 • Termin podpisywania umowy – podstawowym elementem każdego porozumienia jest dołączenie informacji o miejscu i dacie zawarcia dokumentu.
 • Określenie stron umowy – kolejny ważny czynnik to dokładne zdefiniowanie osób lub podmiotów gospodarczych. Osoba fizyczna powinna podać dane personalne i numer ewidencyjny dowodu osobistego. Natomiast jeśli jedną ze stron jest osoba prawna, musi wykazać się adresem siedziby, numerem NIP i KRS oraz danymi osoby, która ją reprezentuje.
 • Przedmiot umowy – następnym elementem, bez którego nie można podpisać umowy pożyczki, jest jej przedmiot. Określa się nim sumę pieniężną lub wartość i ilość rzeczy (jeżeli przedmiotem nie są zasoby finansowe).
 • Całkowity koszt pożyczki – umowa ma wskazywać dokładną sumę, którą pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z podpisaniem dokumentu. 
 • Prowizja – pożyczkobiorca musi określić kwotę mu należną z tytułu udzielania pożyczki.
 • Zabezpieczenie pożyczki – zaciągając zobowiązanie pieniężne, pożyczkodawca obliguje się  określić, co dokładnie stanowi gwarancję pożyczki.
 • Warunki odstąpienia od umowy – każdy kontrakt wymaga szczegółowego opisu sytuacji, w której jedna ze stron odstępuje od umowy.
 • Konsekwencje niedotrzymania umowy – istotnym elementem jest zdefiniowanie skutków nieprzestrzegania terminów płatności.
 • Warunki reklamacji i wypowiedzenia umowy – dobrze sporządzone porozumienie zawiera informacje dotyczące kwestii jego rozwiązania wskutek reklamacji lub rozwiązania.

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Zwykle, gdy dochodzi do zawarcia umowy pożyczki, obie strony zobowiązane są do przestrzegania jej zasad. Niekiedy zdarzają się jednak sytuacje, w których kontrakt zostaje unieważniony. Co możemy do nich zaliczyć?

 • Wartość pożyczki nie jest proporcjonalna do ceny zabezpieczenia – według polskiego prawa, jeśli jego wysokość będzie rażąco odbiegać od kwoty pożyczki, istnieją podstawy do unieważnienia umowy. Przykładem może być zabezpieczenie hipoteką na nieruchomość pożyczki o wartości 2 tysięcy złotych.
 • Błędy w zapisach umowy – jeśli na dokumencie nie pojawił się podpis lub osoba ją zawierająca była niepełnoletnia, lub ubezwłasnowolniona, porozumienie w świetle prawa nie będzie ważne.
 • Zapisy niezgodne z polskim prawem – np.  jeżeli w umowie kwota odsetek przekracza tę określoną ustawami, kontrakt nie zostanie uznany za ważny.

Odstąpienie od umowy pożyczki – jakie są warunki?

Według polskiego prawa każdy pożyczkobiorca ma dwa tygodnie na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. Aby to zrobić należy złożyć oświadczenie sporządzone w formie pisemnej na adres określony w umowie oraz zwrócić całą kwotę wraz z możliwymi odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty.

Odroczenie terminu spłaty – co trzeba zrobić?

Niekiedy spłata pożyczki nie idzie po naszej myśli. W takim przypadku, aby uniknąć kar określonych w umowie, warto wnioskować o odroczenie terminu spłaty. Pożyczkodawca może domagać się od drugiej strony uwiarygodnienia spłaty pożyczki po odroczeniu daty płatności poprzez np. przedstawienie weksla własnego, poręczenia spłaty pożyczki lub okazanie profesjonalnego podmiotu analizy statusu finansowego i weryfikacji zdolności kredytowej.

Brak spłaty pożyczki w terminie – co może się stać?

Nie możesz uiścić zobowiązania finansowego w odpowiednim czasie? Sprawdź, jakie konsekwencje czekają Cię w przypadku opóźniania spłaty wyznaczonych rat.

 • Naliczanie odsetek – pożyczkodawca będzie naliczał karę pieniężną za każdy dzień zwłoki. Dokładny limit oblicza się jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP.
 • Koszty windykacji – zwykle dotyczą ceny wezwań i wizyt do zapłaty.
 • Koszty sądowe – uzależnione są od wartości wierzytelności.
 • Koszty egzekucyjne – wynoszą 10% egzekwowanej kwoty przy minimalnej sumie 200 zł. [1] [2] 

Umowa pożyczki wzór do pobrania

Większość przedsiębiorstw pozabankowych oferujących szybki zastrzyk gotówki, gwarantują podobny proces zawierania umów pożyczki. Najczęściej znajdują się w nich wszystkie elementy wymienione powyżej. Przed podpisaniem dokumentów warto jednak się z nimi dokładniej zapoznać. Na naszej stronie znajdziesz wzór umowy pożyczki, który należy dokładnie przeanalizować jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego.

Umowa pożyczki prywatnej wzór

Pożyczać możemy nie tylko z firmy pożyczkowej, ale także od znajomych czy rodziny. Czasem warto żeby umowa pożyczki prywatnej miała odpowiedni wzór i została spisana.

Po wpisaniu w wyszukiwarce hasła “umowa pożyczki prywatnej wzór” znajdziecie dużo propozycji.


to samo pytanie

https://dziesiatka.pl/media/docs/Umowa_29052020.pdf

Podobne artykuły

Poradnik pożyczkowy

piątek, 26 sierpnia 2022

Pożyczka dla młodych – już od 18 lat?

Młodzi ludzie mają swoje potrzeby, które potrafią poważnie nadwyrężyć niejeden portfel. Dużo nauki i zwykle brak dyspozycji pracy na pełen etat sprawiają, że coraz częściej sięgają[...]

Poradnik pożyczkowy

środa, 24 sierpnia 2022

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął na mnie kredyt/pożyczkę?

W dobie coraz większej popularności internetowych przestępstw nie ma nic dziwnego w tym, że chcemy sprawdzić, czy ktoś nie wziął na nas kredytu lub pożyczki. Jak[...]

Poradnik pożyczkowy

poniedziałek, 22 sierpnia 2022

Kalkulator pożyczek – czym jest i jak może Ci pomóc?

Ludzie coraz częściej korzystają z szybkich pożyczek. Galopująca inflacja, drożejące produkty i usługi sprawiają, że koszty życia są coraz większe, niestety – w przeciwieństwie do zarobków.[...]Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-220) przy ul. Łopuszańskiej 32, telefon 669 555 111. NIP: 7842426890, REGON: 300976329, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0001022551. Kapitał zakładowy w wysokości 14 360 000 zł; adres strony internetowej: www.10online.pl, e-mail: kontakt@10online.pl.

Spółka działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.
Pożyczkodawcą jest Dziesiątka Finanse S.A. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Reprezentatywny przykład dla pożyczki udzielanej za pośrednictwem strony internetowej www.10online.pl: Całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 2500 zł; oprocentowanie stałe 20,50% całkowity koszt pożyczki 524,08 zł (w tym opłata przygotowawcza 122,52 zł, prowizja 250 zł, odsetki 151,56 zł); całkowita kwota do zapłaty 3024,08 zł, płatna w 3 miesięcznych ratach w wysokości 1 158,86 zł. Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO) dla tego przykładu wynosi 144.92% . Stan na dzień 01.02.2023r.

Administratorem danych osobowych jest Dziesiątka Finanse spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 32, 02-220 Warszawa. Wszelkie informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych, celów, w jakich są przetwarzane, podstaw prawnych przetwarzania, kategoriach odbiorców danych osobowych, okresie przetwarzania danych, konieczności lub dobrowolności podania danych osobowych i konsekwencjach ich niepodania, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przysługujących uprawnieniach można znaleźć możesz w Polityce Prywatności.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Dziesiątka Finanse S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.
Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej zastrzeżone dla Dziesiątka Finanse S.A.